תקנון מבצע הגרלה דיור מוגן ללא תשלום למשך שנה שלמה (להלן: "התקנון") • בית בכפר
עמוד הבית בית בכפר > מאמרים > כללי > תקנון מבצע הגרלה דיור מוגן ללא תשלום למשך שנה שלמה (להלן: "התקנון")

תקנון מבצע הגרלה דיור מוגן ללא תשלום למשך שנה שלמה (להלן: "התקנון")

 

מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "ההיתר").

התנאים המפורטים בתקנון יחולו על מבצע ההגרלה שיכונה דיור מוגן ללא תשלום למשך שנה שלמה (להלן: "מבצע ההגרלה").

 1. כללי
  1. 1. הגרלת "דיור מוגן ללא תשלום למשך שנה שלמה" המבוצעת במסגרת מבצע ההגרלה על פי התקנון ועל פי ההיתר (להלן: "ההגרלה"), נערכת על ידי חברת בית בכפר ביתן אהרון בע"מ ח.פ. 512557943 (להלן: "החברה").
  2. 1. המפקח על מבצע ההגרלה הוא עו"ד שחר שפירא ממשרד שחר שפירא מרחוב הכרמים 10 נס ציונה (להלן: "המפקח"). המפקח ימלא את מחויבויותיו לפי כל דין ובכלל זה מכח ההיתר.  
  3. 1. התנאים המופיעים להלן יחולו על הפעילות שתקיים החברה במסגרת מבצע ההגרלה.
  1. הגדרות

  למונחים הבאים בתקנון זה, המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם הצדק הדברים או הקשרם יחייב אחרת:

  "האירוע" - אירוע למתעניינים בדיור מוגן, שייערך בבית בכפר ביתן אהרון בכתובת בת חן ג' גבעת שפירא ביום 14.11.2017, בין השעות 8:00-14:00, או באירוע במקום, בתאריך ובשעות אחרים, כפי שתקבע החברה, ובלבד שתפרסם שינויים אלה באתר החברה;
  "אתר    החברה" - אתר אינטרנט שכתובתו: http://www.bayit-bakfar.co.il;
  "בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות;
  "ההגרלה" - כהגדרתה בסעיף ‎1.1 לתקנון;
  "ההיתר" - כהגדרתו בכותרת לתקנון;
  "זוכה" - משתתף שפתק ההשתתפות בידו הוא פתק הזכייה, ובלבד שעומד בכל תנאי התקנון;  
  "החברה" - כהגדרתה בסעיף ‎1.1 לתקנון;
  "מבצע ההגרלה" - כהגדרתו בכותרת לתקנון;
  "המפקח" - כהגדרתו בסעיף ‎1.2 לתקנון;
  "מקום ההגרלה" - בית בכפר ביתן אהרון בכתובת בת חן ג' גבעת שפירא;
  "משתתף" - כל מי שנרשם לאירוע, נכח בו ובחר לקחת פתק השתתפות;
  "עורך הגרלה" - חברת בית בכפר ביתן אהרון בע"מ;
  "הפרס" - זכות אישית ובלתי ניתנת להמחאה, לזיכוי בשווי שנת מגורים חינם בדירת 2 חדרים בגודל של 51 מ"ר בבית הדיור המוגן של החברה, אשר יהיה בר מימוש אך ורק בחתימה על חוזה דייר בנוסח המקובל אצל החברה ועל פי תנאי תקנון זה, ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (i) חוזה הדייר נחתם לפני יום 31.12.2017, (ii) כניסת הזוכה בפועל לבית הדיור המוגן קרתה אף היא לפני יום 31.12.2017;
  "פתק הזכייה" - פתק השתתפות שמספרו הסידורי עלה בגורל;
  "פתק השתתפות" - פתק נושא מספר סידורי. לכל פתק השתתפות יוקצה מספר ייחודי;
  "תקופת ההגרלה" - התקופה אשר תחילתה ביום 1.11.2017 בשעה 8:00 וסיומה ביום 14.11.2017 בשעה 14:00;
  "התקנון" - כהגדרתו בכותרת לתקנון זה.
  1. תוקף ומועד מבצע ההגרלה
   1. מבצע ההגרלה יהיה בתוקף במשך כל תקופת ההגרלה.
   2. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת ההגרלה על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש.
   3. החברה רשאית לבטל את ההגרלה בכל תקופת הזמן של מבצע ההגרלה.
  2. השתתפות בהגרלה
   1. רישום לאירוע יתאפשר לכל מי שיתעניין בהתקשרות עם החברה בחוזה דייר בתקופת מבצע ההגרלה.
   2. עצם הרישום לאירוע יתבצע באחת מן הדרכים הבאות:
    1. פנייה טלפונית לחברה בטלפון: 1800307070
    2. פנייה לחברה לכתובת דוא"ל: info@bbb.co.il
    3. רישום באתר האינטרנט של החברה http://www.bayit-bakfar.co.il
   3. ההשתתפות בהגרלה מותרת לבני גיל 65 ומעלה, נכון ליום ביצוע ההגרלה.
   4. לכל משתתף ינתן פתק השתתפות באירוע. לכל פתק השתתפות יהיה ספח שיישא מספר סידורי זהה לו ואשר יישמר בידי עורך ההגרלה.
   5. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי החברה, עורך ההגרלה, עוזר לעורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.  
   6. מובהר כי ההגרלה תיעשה מקרב המשתתפים על פי התנאים המפורטים בתקנון. למען הסר ספק, מי מן הנוכחים באירוע אשר לא יענה על הגדרת משתתף, לא ייכלל בהגרלה.
  3. ההגרלה ותוצאותיה
   1. הגרלת הפרס תעשה בנוכחות המפקח או מי שהוא מינה מטעמו לצורך פיקוח על ביצועה.
   2. ההגרלה תתבצע באירוע. יצוין כי לחברה נתונה הסמכות להקדים או לאחר את מועד וזמן קיום ההגרלה, לפי קביעת החברה. קבעה החברה מועד אחר או זמן אחר, תפרסם החברה את המועד החדש או הזמן החדש באתר החברה.
   3. הגרלת פתק הזכייה, תעשה באמצעות בחירתו, באקראי, של המפקח או של מי מטעמו בספח מספחי פתקי ההשתתפות אשר ירוכזו בכלי אטום במעמד האירוע. באופן זה ייבחר פתק הזכייה (דהיינו הפתק שהספח שלו, בעל המספר הסידורי הזהה לשלו, עלה בגורל) מכלל פתקי ההשתתפות באופן אקראי.
   4. זכאות המחזיק בפתק הזכייה לזכות בפרס, תיבדק על ידי המפקח. לאחר שהשתכנע המפקח בדבר זכאותו של המחזיק בפתק בזכייה, יכריז עליו בתור הזוכה. למפקח יהיה שיקול דעת מוחלט ביחס לבחינת זכאותו של הזוכה הפוטנציאלי.
   5. החברה תהא רשאית לדרוש מזוכה להציג בפניה את פתק ההשתתפות הזוכה (ומובהר כי כל שינוי או פגם בפתק הזכייה יביא לפסילתו), וכן כל אסמכתא ו/או אישור, הדרושים לפי שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי התקנון. במקרה וזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את האסמכתא ו/או האישור הדרושים, החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה, והוא לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
   6. החברה תהא רשאית לא להעביר לזוכה את הפרס, אם יקבע המפקח, אף בדיעבד, כי השתתפותו של הזוכה בהגרלה נעשתה תוך כדי ביצוע עבירה ו/או תוך כדי הפרת הדין ו/או בניגוד להוראות התקנון.  
   7. המפקח או מי מטעמו, יערוך פרוטוקול, בו יצוינו מספר המשתתפים בהגרלה, פרטי הזוכה וכל פרט אחר שימצא לנכון.
   8. פרוטוקול ההגרלה, בחתימת המפקח או מי מטעמו או עורך ההגרלה, יהווה ראיה מכרעת לגבי תוצאות ההגרלה ומהלכה. פרוטוקול ההגרלה אינו ניתן לערעור או להשגה כלשהם.
   9. נפסל זוכה פוטנציאלי או זוכה במעמד האירוע או לאחריו, יחליט המפקח, לפי שיקול דעתו המוחלט, כיצד לערוך את ההגרלה מחדש, ואז יעלה בגורל פתק השתתפות אחר שיחשב כפתק הזכייה ותחולנה ההוראות שלעיל.
  4. פרסום תוצאות ההגרלה

  תוצאות ההגרלה תפורסמנה בתוך זמן סביר לאחר מועד ההגרלה באתר החברה ופעמיים בעיתון יומי.

  1. הודעה לזוכה
   1. הודעת הזכייה בפרס לזוכה תעשה באירוע.
   2. ככל והזוכה אינו נוכח באירוע בזמן הכרזתו כזוכה, תנסה החברה ליצור קשר עם הזוכה על פי פרטי הרישום שלו, כפי שהזוכה מסר לעורך ההגרלה או מי מטעמו.
   3. לא עלה בידי החברה ליצור קשר עם הזוכה בתוך 30 ימים מיום האירוע או מיום משלוח הודעה לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו, לפי המאוחר מבניהם, ייחשב הדבר כאילו נפסל הזוכה.
   4. זוכה שלא אותר ו/או שנפסל לפי תנאי התקנון, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו או לערעור על תוצאות הזכייה או לכל דרישה מעורך ההגרלה או מי מטעמו.
  2. הפרס
   1. מסירת הפרס לזוכה על ידי החברה, תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות החברה על פי התקנון והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו, אף אם הפרס לא מומש, מכל סיבה שהיא, על ידי הזוכה.
   2. הפרס ימומש, אם לא פקע, על ידי הזוכה במעמד חתימתו על חוזה דייר עם החברה באחד הנוסחים המקובלים אצל החברה ובמחירים הנקובים במחירון החברה. מימוש הפרס יקנה לזוכה שנת מגורים ראשונה חינם (דהיינו, לפי העניין, ורק בגין השנה האמורה, ללא ניכוי שנתי מהפקדון, ללא תשלום דמי אחזקה, ללא תשלום דמי שכירות/ ליסינג וכד'). הפרס לא יפגע בשאר תנאי החוזה המקובלים אצל החברה (לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, תשלום הוצאות אישיות בגין היחידה אף במהלך השנה הראשונה (למשל חשמל, מים, ארנונה, ארוחות וכד'), החובה לעבור ועדת קבלה, החובה להעמיד בטחונות וכד') ולא יפחית ממחויבויותיו האחרות של הזוכה כדייר על פיהם במהלך שנת המגורים הראשונה, ואף לא יעניק לזוכה כל הטבה או הנחה בתנאי התשלום על פי החוזה האמור בכל אחת משנות ההתקשרות האחרות על פיו.  
   3. כל משתתף בהגרלה מצהיר מעצם השתתפותו שידוע לו כי:
    1. דרך מימוש הפרס היא לפי האמור בתקנון בלבד.
    2. הזכייה הינה בלעדית לזוכה.
    3. הזוכה לא יוכל להסב את הזכות לקבלת הפרס ו/או להמחותה ו/או להעבירה לאחר ו/או להחליפה בזכות אחרת ו/או להמירה בכסף או בשווה כסף, תהא הסיבה אשר תהא.
    4. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בסעיף ‎8.
   4. כאמור, הפרס הוא הזכות לזיכוי כמתואר בהגדרת הפרס ובסעיף זה לעיל. אם בחר הזוכה שלא להתקשר בחוזה דייר עם החברה הרי שלא תמומש הזכות לזיכוי האמור אולם, למען הסר ספק, הדבר לא ייחשב כאילו לא ניתן הפרס לזוכה.
   5. למשתתפים בכלל, ולזוכה בפרט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל עניין הקשור למבצע ההגרלה או להגרלה או למימוש הזכייה בפרס. לחברה לא תהיה כל יריבות מול בני משפחתו של הזוכה במימוש הפרס, ולמען הסר ספק תפקע זכותו של הזוכה עם מותו.
   6. הזוכה אחראי לכל סידור ו/או הוצאה אחרים הקשורים למימוש הפרס, לרבות הזמנת הובלה, מעבר דירה וכו'.
  3. אחריות
   1. החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם, אינם מתחייבים כי ההגרלה תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילת מערכות או טעות, ולמשתתף לא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא יהיו כנגד החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.
   2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בצורה כלשהי לטיב הפרס ולאיכותו.
   3. למען הסר ספק, רישומי החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים במסגרת מבצע הגרלה זה ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.
   4. כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא באלה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוצא באלה, או אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של התקנון על ידי מי מהחברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם, ולא יזכו את מי מהמשתתפים בכל סעד, זכות או תרופה.
   5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם ההגרלה, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.
   6. החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, ו/או לנזקים בגין עגמת נפש הקשורים למבצע ההגרלה.
   7. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי ההגרלה (לרבות הפרס והתקנון) ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס המוענק במסגרת ההגרלה ו/או לבטל את ההגרלה בכל עת. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל משתתף במבצע ההגרלה ובהגרלה, והחברה לא תחוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.
  4. שונות
   1. השתתפות במבצע ההגרלה מהווה הסכמה מפורשת של המשתתף לקבלת שיחת טלפון מהחברה או התקשרות בכל אמצעי אחר בקשר עם הודעה על תוצאות ההגרלה.
   2. הזכות לקבל הפרס הינה אישית ומוקנית לזוכה, בכפוף לאמור בתקנון.  
   3. כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהיפך.
   4. כל הפרסומים השונים במסגרת מבצע ההגרלה כפופים לתקנון. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון לבין כל פרסום או אזכור אחר של ההגרלה, בכתב או בעל פה – תגברנה הוראות התקנון.
   5. עצם ההשתתפות בהגרלה, בהתאם להוראות התקנון, מקימה חזקה על מי ממשתתפי ההגרלה, כי קרא והבין את כלל האמור בתקנון, וכי הוא מקבל את תוכנו והוראותיו, וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.
   6. שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע למבצע ההגרלה ו/או להגרלה ו/או לתקנון, למעט הסמכויות המסורות למפקח על פי התקנון ו/או על פי כל דין, ובפרט על פי ההיתר, יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.
   7. בכל מקרה, לא תהא למשתתף ו/או לזוכה ו/או לבני משפחתו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם ו/או נגד החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעם איזה מהם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן ההעלאה בגורל וקבלת הפרס.
   8. כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות במבצע ההגרלה ו/או הפרס, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. החברה לא תהיה חייבת בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר לזכייה ו/או לפרס. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטי הזוכה.
   9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שייראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד ההגרלה, בכפוף לאמור בתקנון ובכפוף להוראות כל דין.
   10. דו"ח המפקח בדבר מבצע ההגרלה יישלח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר, בהתאם להוראות ההיתר.
   11. המפקח הוא האחראי, בין היתר, לטיפול בכל פניה ו/או תלונה וכיוצא באלה, של מי מן המשתתפים, והוא או מי מטעמו, שיכריע, באופן ייחודי, בכל מקרה של אי הבנה, ספק, מחלוקת וכיוצא באלה והכרעתו תהיה סופית, מוחלטת ומחייבת לכל דבר ועניין, כבורר פוסק. המפקח לא יהיה חייב לנמק את פסיקתו, הוא לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לסדרי הדין ו/או לדיני הראיות. המשתתף מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתו של המפקח כאמור לעיל, וכאמור בסעיף ‎5.4 לתקנון זה.
   12. למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון 1800307070 או במייל info@bbb.co.il.
   13. בכל סכסוך משפטי כנגד החברה בעקבות ההגרלה האמורה בתקנון, סמכות השיפוט הייחודית הינה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.
  Y&A בניית אתרים | איפיון Pitangoux UI/UX